ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 22000:2005, ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

διαβάστε περισσότερα

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων εφαρμόζεται από οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων όταν θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα τρόφιμα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ότι όλοι οι κίνδυνοι ασφάλειας των τροφίμων είναι ελεγχόμενοι.

Το πρότυπο ISO 22000:2005 εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:

 • απαιτήσεις του HACCP,
 • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
 • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης,

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων. Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή:

 • στον πρωτογενή τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων),
 • στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών),
 • σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση και
 • σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων υλών, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ).

Τα σημαντικότερα οφέλη για μια επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι:

 • η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
 • η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων,
 • η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών,
 • η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων,
 • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης,
 • η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης,
 • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Συστήματα Ασφαλείας & Ελεγχόμενη Παραγωγή

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη ότι εφαρμόζει όλα τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, μέσα από την τακτική παρακολούθηση σεμιναρίων, είναι υπεύθυνο για την κοπή / μεταποίηση των κρεάτων.

Τα προϊόντα σας συσκευάζονται αποθηκεύονται και μεταφέρονται σε εσάς πάντοτε σε άριστη κατάσταση και στις κατάλληλες θερμοκρασίες.

Τακτικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις από διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ